:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
 เทศบาลตำบลท่าจีนได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งหมด  ๗  ด้าน และวางแนวทางการพัฒนาไว้ทั้งหมด  ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                           -  ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  ด้านการผลิต  และส่งออกสินค้าประมง

     -  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ  และการเกษตรก้าวหน้ามีคุณภาพ

     -  ส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้  ขยายโอกาส และโครงสร้างอย่างสมดุล 
  -  ประชาชนมีความมั่นคง  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเชื่อมโยงกับชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลาง

              -  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบเชื่อมโยงกันและกันภายในภูมิภาค  
                 เพื่อเอื้อต่อ
กิจกรรมเศรษฐกิจ  และการดำรงชีวิตของคน
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

    -  สังคมเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  
     มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

    -  ประชาชน  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ได้รับบริการที่มีคุณภาพ

      -  ชนบทน่าอยู่  ปลอดอาชญากรรม  และยาเสพติด

             -  มีตำรวจชุมชนทั่วถึง  และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย

             -  วางผังเมืองรวมให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด  เพื่อเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาจังหวัด  และเพื่อให้  
                หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

-  สิ่งแวดล้อมดี  เมืองน่าอยู่

-  ผังเมือง  และภูมิทัศน์งดงาม

-  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

-  มีระบบการจัดการกับมลพิษอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย และขยะมูลฝอย

-  ขุดลอกคลอง  ลำรางสาธารณะ

-  ปลูกต้นไม้  ปลูกป่าทดแทนตามริมถนน  และที่สาธารณะ

                           -  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยทุกภาคมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายภาคี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

   -  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

               -  การพัฒนามีสถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลาง

               -  ส่งเสริมงานกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

               -  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  -  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีความรู้ความสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเอง

              -  ประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการบริการ
                              ด้านสาธารณสุขและบริการสาธารณะ

              -  ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

  -  จัดบริการโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง  และครอบคลุมโทรคมนาคมเชื่อมโยงทุกจังหวัด

  -  จัดวางระบบคมนาคม ปรับปรุง  ก่อสร้าง บำรุงรักษา อย่างต่อเนื่อง

  -  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา  กำกับดูแลคุณภาพการให้บริการสาธารณะ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารงานของ ทต.

 -  การบริหารโครงสร้างขององค์กร

 -  การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการ 

 -  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

Download File  View File
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ