:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
 เทศบาลตำบลท่าจีน

      เดิมเป็นสภาตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539

      มีผลให้สภาตำบลท่าจีนแปรสภาพเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน" ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เรียกชื่อย่อว่า“ อบต. ” มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

       นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาทิเช่น พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น

      ปัจจุบันได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน เป็น เทศบาลตำบลท่าจีน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ