:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองคลัง  |  กองวิชาการและแผนงาน  |  กองช่าง  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองการศึกษา  |  กองสวัสดิการสังคม  |  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย
นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
นายเสมา อันสุกัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
นายวรสินธุ์ ไม้สังข์
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
นางลัดดาวรรณ เจียระนัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
นายสมพร เลิศนันทวัฒน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ