:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าจีน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
การจดทะเบียนสมรส
การขอร่วมใช้นามสกุล
การจดทะเบียนหย่า
การขอหมายเลขประจำบ้าน
การจดทะเบียนรับรองบุตร
การแจ้งเกิด
การแจ้งเกิดเกินกำหนด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายเข้า
การแจ้งย้ายออก
การแจ้งย้ายปลายทาง
ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย
บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด
เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
12
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ