:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง ขอปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

      
ขอเชิญประชาชนตำบลท่าจีนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

     เทศบาลตำบลท่าจีน ขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่าจีน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าจีน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน และ อสม.ตำบลท่าจีน จะออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ใส่ทราย พร้อมให้สุขศึกษาเรื่อง ๓ เก็บ ๓ โรค และมาตรการ ๕ ป ๑ ข  เพื่อกำจัดลูกน้ำและยุงลายให้กับชาวตำบลท่าจีน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๒๑ พฤษภาคม   มิถุนายน ๒๕๖๒
ขอเชิญประชาชนตำบลท่าจีนเข้าร่วมโครงการ “อำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

     อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าจีน ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการ “อำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ จากทางภาครัฐ และการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วัดชีผ้าขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

      
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าจีน

     ผู้สูงอายุที่มีบัญชีธนาคาร ธกส. เงินออกทุกวันที่ ๕ ของเดือน

ผู้สูงอายุที่มีบัญชีธนาคารอื่นๆ เช่น กรุงไทย ออมสิน กรุงเทพ กสิกร ฯลฯ เงินออกทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน

*** หมายเหตุ ***
- ถ้าตรงกับวันหยุดอาจเลื่อนออกไป ๑ หรือ ๒ วัน
- ถ้าเกินวันดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับเงินขอให้ติดต่อที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าจีน โทร ๐๓๔-๔๙๗๐๙๗ ต่อ ๑๐๘ ในวัน และเวลาราชการ


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

     เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลท่าจีน และพสกนิกรชาวตำบลท่าจีน

ขอเชิญผู้สูงอายุตำบลท่าจีนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะชิวิตตามแนววิถีพุทธด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจีน ขอเชิญชวนผู้สูงอายุตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะชิวิตตามแนววิถีพุทธด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ เทศบาลตำบลท่าจีน และจังหวัดสมุทรสงคราม

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     เทศบาลตำบลท่าจีน ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าจีน
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ