:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559)

      
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง การจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙)

      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๑๐ KW บริเวณเคหะชุมชนท่าจีน หมู่ที่ ๔

      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ

      
โครงการจ้างเหมาซ่อมฝาท่อปิด - เปิดน้ำของเขื่อน Flap gate size ๖๐๐ m.m. L = ๘๐๐ m.m. หมู่ที่ ๑ , ๒ และ ๗

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ (สขร.๑)

      
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

      
โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาและลานกิจกรรม

      
โครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงถนนชุมชนทางรถไฟ หมู่ที่ ๗

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ