:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

      
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ

      
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

      
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง การจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

      
แบบรายงานสถิติการคลัง ๒๕๕๗(รายจ่าย)

      
แบบรายงานสถิติการคลัง ๒๕๕๗(รายรับ)

      
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่องการจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

      
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

      
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

      
12
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ