:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
 
 • ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลท่าจีน (ศปก.ต.ท่าจีน​)
 • กิจกรรม Big Cleaning Day จัดเก็บขยะ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลท่าจีน หมู่ที่ ๔
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 • ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าจีน
 • ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าจีน
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน ครั้งแรก
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน ครั้งแรก
 • โครงการป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในเขตตำบลท่าจีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔
 • ประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจีน (อย่างไม่เป็นทางการ)
 • ส่งหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจีน และนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รับหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจีน และนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 • ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจีนและนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และผู้ช่วยปฏิบัติงานทำหน้าที่ตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • เดินรณรงค์และแจกแผ่นพับ เชิญชวนประชาชนตำบลท่าจีนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • ประทับตราหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
 • ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าจีน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
 • ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจีนและนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • เดินรณรงค์และแจกแผ่นพับ เชิญชวนประชาชนตำบลท่าจีนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • เดินรณรงค์และแจกแผ่นพับ เชิญชวนประชาชนตำบลท่าจีนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • เดินรณรงค์และแจกแผ่นพับ เชิญชวนประชาชนตำบลท่าจีนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • ติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าจีน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
 • เดินรณรงค์และแจกแผ่นพับ เชิญชวนประชาชนตำบลท่าจีนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าจีน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
 • ติดป้ายประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 • โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง ขอปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง ขอปิดสมัยประชุมสภาเท ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกหนังสือค้ำประกันที่ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรสาคร
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกหนังสือค้ำประกันที ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร มีมติให้ปิดศูนย์ราชการสะดวก ณ ห้าง Central มหาชัย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร มีมติให้ปิดศูน ...
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร มีมติให้ปิดศูนย์ราชการส ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลท่าจีน (ศปก.ต.ท่าจีน)
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลท่าจีน (ศปก.ต.ท่ ... new
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรม Big Cleaning Day จัดเก็บขยะ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลท่าจีน หมู่ที่ ๔
กิจกรรม Big Cleaning Day จัดเก็บขยะ ทำความสะอาด แล ... new
อ่านต่อ... 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ ...
อ่านต่อ... 
 
ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าจีน
ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าจีน ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลท่าจีน
  facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
  กระทรวงมหาดไทย PR
  จังหวัดสมุทรสาคร
  สถ.ท้องถิ่น
  ข่าวสารตลาดแรงงาน
  ศาลปกครอง
  สตง.
  รัฐบาลไทย
  กระทรวงมหาดไทย
  เข้าระบบ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  กรมบัญชีกลาง
  กรมสรรพากร
  สำนักงาน กพ.
  กระทรวงพลังงาน
  กรมพัฒนาชุมชน
  กกต.
  การไฟฟ้า
  กรมอาเซียน
  OTOP
  ปปช
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วนรัฐบาล
  สลากกินแบ่ง
  สนง.ประกันสังคม
  สสส
  13ฟอนต์แห่งชาติ
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ